“CCC” Kryogenní jeskynní karbonáty doby ledové

aneb význam naší lokality nejen po stránce paleontologické

Nelze jednoduše přejít vědecký význam naší lokality a jeskyně Za hájovnou z pohledu fenoménu kryogen­ních karbonátů. Bez vysvětlování badatelského pohledu lze však vyzdvihnout výjimečnost lokality po objevu části jeskyně s dómem U parníčku a Katedrálou roku 2011, kdy se po konzultaci s RNDr. Karlem Žákem, CSc. a dalšími aktivitami vědců (web. Geological Quarterly, 2018,62(4)) podařilo potvrdit jedinečnost nálezu ve spojení s jeho umístěním. Odebrané vzorky z jeskyně prošly v zahraničí datováním, což napomohlo dalšímu porozumění pozoruhodné výzdoby i možnému vývoji jeskyně.

Monika Orvošová, Vladimír Lipták a M. Filippi foto

Jednou z týmu vědců, kteří se s Vladimírem Liptá­kem na bádání podíleli, byla RNDr. Monika Orvošo­vá, PhD. a ve vzpomínce na naši speleologickou skupi­nu napsala: „14. 10. 2017 som prijala priatelske pozva­nie od Vláďu Liptáka a Karla Žáka na obhliadku jasky­ne a prieskum novo objavených výskytov kryogénnych kryštálov v jaskyni Za hájovnou v Moravskom krase. Keďže sa už niekoľko rokov venujem výskumu kryogénnym kryštálom a javom predovšetkým v naších slovenských jaskyniach, bola to pre mňa úžasná ponuka získať ďalšiu veľkú skúsenosť a nové po­znanie, za čo veľmi kolegom Moravákom ďakujem. Videli sme vzácnu jaskyňu typickú deštrukčnými kryogénymi javmi, ktorú sa prejavovali hlavne na jaskynnej výzdobe a zdokumen­tovali sme niekoľko význam­ných akumulácii drobných kal­citových kryštálov, ktoré pa­tria medzi výnimočné pa­leoklimatické archívy, pretože zachovávajú informácie o prí­tomnosti ľadovej výplne v jas­kyni v poslednej dobe ľadovej. Hovoria tiež o minimálnej hĺbke a dynamike ústupu a tvorby permafrostu (stále zamrznutej zemi) na území Moravy. Proste jaskyňa je minimálne z tohto hľadiska veľmi významná, a to nehovorím o nálezoch kostro­vých pozostatkov jaskynných medveďov a iných cicavcov, odhalených v sedimentárnych jaskynných profiloch. Zaujali ma na konci jaskyne aj pries­vitné stalaktity s vlnkovaným povrchom (foliované), doteraz som takúto formu sta­laktitov nevidela. Ďalším prekvapením bolo ziste­nie, aké nesmierne úsilie a entuziazmus jaskyniarskej skupiny musel byť vynaložený, aby sa odhalil svetlu sveta tento podzemný labyrint. Svedectvom je nainštalovaná la­novka, koľajnice či ob­rovský násyp pred vchodom do jaskyne. Skvelé spoločné stretnutie s jaskyniarmi v speleo­domci spolu aj s profesorom Musilom a jeho ženou, čapované pivo, diskusie pri večernom premietaní Karla Žáka o teoriach vymŕzania jaskýň boli nezabudnuteľnými momentami. V konečnom dô­sledku sa z nášho stretnutia zrodil aj hodnotný člá­nok, ktorý posunul poznanie paleoklímy a príjem­ných ľudských duší o krôčik ďalej. Teším sa na ďal­šiu spoluprácu.“

Celý výzkum je popsán v Cryogenic carbonates and cryogenicspeleothem damage in the Za hájov­nou Cave (Javoříčko Karst, Czech Republic). Geo­logical Quarterly, 62 (4): 829–839,doi: 10.7306/ gq.1441 / Žák, K., Lipták, V., Filippi, M., Orvošová, M., Hercman, H., Matoušková, Š., 2018.

Polohy CCC mapka z výše uvedeného článku Geological Quarterly, 62 (4)

Přesunout se na začátek