Jeskyně Za hájovnou, taktéž zvaná Vařekovka, na severním okraji Javoříčka, je pěkným příkladem, kdy prolongace jeskyně slouží nejen k jejich poznávání, ale také k vytváření nového stanoviště pro vrápence a netopýry. Tato činnost je záslužná o to více, že vstup do jeskyně se nachází v evropsky významné lokalitě Špraněk (zahrnuje nejen vlastní kopec Špláz, ale také většinu vrchu Homole a jižní část Paní Hory), která je vyhlášena mimo jiné i pro 4 druhy letounů (Chiroptera).

Původně nevelká jeskyně, jak Reiter s Koudelkou v roce 2001 uvádějí, asi 100 m dlouhá, byla kontrolována pouze jednou v roce 1997. Jelikož byla kontrola negativní, tak v dalších letech nebyla této jeskyni z hlediska chiropterologů věnována další pozornost. Zlomovým okamžikem se stal objev velkých prostor v roce 2011, které v následujících letech pro sebe začali objevovat zejména vrápenci malí (Rhinolophus hipposideros), ale i některé další druhy netopýrů. Od roku 2015 začalo pravidelné sčítání netopýrů v tehdy známých prostorech. Při první kontrole bylo nalezeno 165 vrápenců malých, 1 netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a 4 netopýři velcí (Myotis myotis). V lednu 2016 počet vrápenců malých poprvé přesáhl dvě stovky (konkrétně 201 kusů). S nimi v jeskyni zimovali 3 netopýři brvití a 2 netopýři velcí. Následující rok 2017 se počet vrápenců malých zvýšil na 238, ale překvapivě se na zimovišti neobjevil žádný netopýr velký ani netopýr brvitý. Ale nově zde byl nalezen 1 netopýr vodní (Myotis daubentonii), a ještě jeden malý druh netopýra rodu Myotis, kterého však pro jeho polohu v jeskyni nebylo možné přesně určit. Šlo buď o netopýra Brandtova (Myotis brandtii) nebo o netopýra vousatého (Myotis mystacinus). V tomto roce byly také objeveny zatím poslední větší prostory (Svatováclavský dóm a navazující chodby). V roce 2018 pokračoval trend růstu početnosti vrápenců malých, kterých v jeskyni zimovalo 270, a doprovodnými druhy se opět stalo 5 netopýrů brvitých a 4 netopýři velcí. Při zatím posledním sčítání provedeném 13. ledna 2019 bylo v zimovišti (včetně Svatováclavského dómu) nalezeno 319 vrápenců malých, 9 netopýrů brvitých, 8 netopýrů velkých a 2 netopýři, které se nepodařilo přesně určit. Zatím byly tedy v systému Za hájovnou prokázány 4 druhy letounů v maximálním počtu 338 kusů, ale s dalšími objevy nových prostor a rozšiřováním zimoviště lze očekávat výskyt dalších druhů netopýrů a růst jejich početnosti.

RNDr. Jiří Šafář, odborný rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity AOPK ČR